Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  รายงานการคลัง
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 (ประกาศเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2559 ดู : 305 คน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2559 ดู : 396 คน)
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2559 (ประกาศเมื่อ : 27 ตุลาคม 2559 ดู : 329 คน)
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 2559 ดู : 276 คน)
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ประกาศเมื่อ : 23 สิงหาคม 2559 ดู : 292 คน)
รายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2559 (ประกาศเมื่อ : 23 สิงหาคม 2559 ดู : 294 คน)
งบประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (ประกาศเมื่อ : 15 มิถุนายน 2559 ดู : 327 คน)
งบประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 (ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2559 ดู : 347 คน)
งบประจำเดือนมีนาคม 2559 (ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2559 ดู : 307 คน)
งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2559 ดู : 324 คน)
งบประจำเดือนมกราคม 2559 (ประกาศเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดู : 333 คน)
งบประจำเดือนธันวาคม 2558 (ประกาศเมื่อ : 7 มกราคม 2559 ดู : 325 คน)
งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (ประกาศเมื่อ : 8 ธันวาคม 2558 ดู : 355 คน)
งบประจำเดือนตุลาคม 2558 (ประกาศเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2558 ดู : 337 คน)
งบประจำเดือนกันยายน 2558 (ประกาศเมื่อ : 21 ตุลาคม 2558 ดู : 352 คน)
งบประจำเดือนสิงหาคม 2558 (ประกาศเมื่อ : 9 กันยายน 2558 ดู : 374 คน)
งบประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (ประกาศเมื่อ : 4 กันยายน 2558 ดู : 326 คน)
งบประจำเดือนมิถุยายน 2558 (ประกาศเมื่อ : 3 สิงหาคม 2558 ดู : 311 คน)
งบประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (ประกาศเมื่อ : 24 มิถุนายน 2558 ดู : 336 คน)
งบประจำเดือนเมษายน 2558 (ประกาศเมื่อ : 4 มิถุนายน 2558 ดู : 363 คน)
งบประจำเดือนมีนาคม 2558 (ประกาศเมื่อ : 29 เมษายน 2558 ดู : 328 คน)
งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ประกาศเมื่อ : 24 มีนาคม 2558 ดู : 367 คน)
งบประจำเดือนมกราคม 2558 (ประกาศเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดู : 351 คน)
งบประจำเดือนธันวาคม 2557 (ประกาศเมื่อ : 14 มกราคม 2558 ดู : 350 คน)
งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (ประกาศเมื่อ : 30 ธันวาคม 2557 ดู : 347 คน)
งบประจำเดือนตุลาคม 2557 (ประกาศเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2557 ดู : 339 คน)
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs