Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2563 (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2563 ดู : 9 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2563 ดู : 5 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ขอรับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียภายใน (IIT) (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2563 ดู : 4 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ขอรับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2563 ดู : 17 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ สวนกะพ้อจันทน์ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2563 ดู : 7 คน)
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ประกาศเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2563 ดู : 13 คน)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2563 ดู : 12 คน)
การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 (ประกาศเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2563 ดู : 12 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 11 คน)
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 12 คน)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 12 คน)
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 17 คน)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ประจำเดือน เมษายน 2563 (ประกาศเมื่อ : 9 เมษายน 2563 ดู : 23 คน)
ประกาศเทศบาลเคียนซา เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง (ประกาศเมื่อ : 9 เมษายน 2563 ดู : 26 คน)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ (ประกาศเมื่อ : 8 เมษายน 2563 ดู : 40 คน)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (ประกาศเมื่อ : 8 เมษายน 2563 ดู : 20 คน)
ด้วยสถานการณ์การปัจจุบัน เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ซึ่งกำลังแพร่ระบาดและได้รับผลกระทบ ทั้งด้าน สุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวทั่วโลก วันนี้ เทศบาลตำบลเคียนซา นำโดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ดูแลตัวเองในเบื้องต้น เพื่อป้องกันอัตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัด ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ #ด้วยความปราถนาดีจากเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 10 มีนาคม 2563 ดู : 31 คน)
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประกาศเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดู : 75 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเคียนซา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ท่านผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-7738-7361 (ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2563 ดู : 41 คน)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2563 ดู : 40 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2563 ดู : 73 คน)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 7 มกราคม 2563 ดู : 131 คน)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ประกาศเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2562 ดู : 57 คน)
ขอเชิญประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2562 ดู : 50 คน)
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2562 ดู : 69 คน)
เชิญชวนร่วมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ (ประกาศเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2562 ดู : 45 คน)
ระเบียบการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2562 ดู : 46 คน)
ข้อแนะนำเพื่อ การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร (ประกาศเมื่อ : 25 ตุลาคม 2562 ดู : 37 คน)
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประกาศเมื่อ : 25 ตุลาคม 2562 ดู : 37 คน)
ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 22 ตุลาคม 2562 ดู : 34 คน)
โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชน (ประกาศเมื่อ : 21 ตุลาคม 2562 ดู : 342 คน)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 18 ตุลาคม 2562 ดู : 48 คน)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ (ประกาศเมื่อ : 17 ตุลาคม 2562 ดู : 40 คน)
ประกาศ เรื่อง แจ้งการสูฐหายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562 ดู : 37 คน)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศเมื่อ : 11 กันยายน 2562 ดู : 1779 คน)
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ประกาศเมื่อ : 28 สิงหาคม 2562 ดู : 30 คน)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2526 (ประกาศเมื่อ : 9 สิงหาคม 2562 ดู : 40 คน)
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 9 สิงหาคม 2562 ดู : 41 คน)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 (ประกาศเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2562 ดู : 44 คน)
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและน้ำประปา 26/6/62 (ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2562 ดู : 33 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs