Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มีข่าวดีมาบอก ... สำหรับ พ่อ แม่ พี่ น้อง เด็กๆ และเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา และพื้นที่ใกล้เคียง เปิดช่องทางการหาความรู้ (หนอนหนังสือ) ให้ทุกท่านที่สนใจ หาความรู้ด้านต่างๆ โดยสามารถ ใช้ห้องสมุด ได้ดังนี้ 1. ห้องสมุด โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 2.ห้องสมุด กศน.อำเภอเคียนซา และการบริการค้นหาข้อมูลด้านอินเตอร์เน็ต 1.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม พิเศษ !!!! มีบริการอินเตอร์เน็ตชุมชน ฟรี ที่เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 6 สิงหาคม 2563 ดู : 6 คน)
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ประกาศเมื่อ : 5 สิงหาคม 2563 ดู : 3 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ประกาศเมื่อ : 4 สิงหาคม 2563 ดู : 8 คน)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่ (ประกาศเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2563 ดู : 11 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ครั้งที่ 2 (ประกาศเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563 ดู : 1 คน)
โครงการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (ประกาศเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563 ดู : 12 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ครั้งที่ 2 (ประกาศเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2563 ดู : 1 คน)
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26มิถุนายน 2563) (ประกาศเมื่อ : 25 มิถุนายน 2563 ดู : 18 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ขอรับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ประกาศเมื่อ : 15 มิถุนายน 2563 ดู : 25 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ขอรับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียภายใน (IIT) (ประกาศเมื่อ : 15 มิถุนายน 2563 ดู : 28 คน)
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 12 มิถุนายน 2563 ดู : 35 คน)
การขยายระยะเวลาจ้างงานแก่แรงงานต่างชาติ (ประกาศเมื่อ : 5 มิถุนายน 2563 ดู : 12 คน)
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ (ประกาศเมื่อ : 5 มิถุนายน 2563 ดู : 13 คน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 2 มิถุนายน 2563 ดู : 29 คน)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2563 (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2563 ดู : 27 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2563 ดู : 20 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ขอรับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียภายใน (IIT) (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2563 ดู : 20 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ขอรับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2563 ดู : 34 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ สวนกะพ้อจันทน์ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2563 ดู : 22 คน)
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ประกาศเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2563 ดู : 25 คน)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2563 ดู : 27 คน)
การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 (ประกาศเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2563 ดู : 26 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 24 คน)
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 37 คน)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 29 คน)
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2563 ดู : 28 คน)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ประจำเดือน เมษายน 2563 (ประกาศเมื่อ : 9 เมษายน 2563 ดู : 37 คน)
ประกาศเทศบาลเคียนซา เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง (ประกาศเมื่อ : 9 เมษายน 2563 ดู : 40 คน)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ (ประกาศเมื่อ : 8 เมษายน 2563 ดู : 58 คน)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (ประกาศเมื่อ : 8 เมษายน 2563 ดู : 32 คน)
วันรักการอ่าน (ประกาศเมื่อ : 30 มีนาคม 2563 ดู : 21 คน)
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ (ประกาศเมื่อ : 20 มีนาคม 2563 ดู : 14 คน)
ด้วยสถานการณ์การปัจจุบัน เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ซึ่งกำลังแพร่ระบาดและได้รับผลกระทบ ทั้งด้าน สุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวทั่วโลก วันนี้ เทศบาลตำบลเคียนซา นำโดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ดูแลตัวเองในเบื้องต้น เพื่อป้องกันอัตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัด ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ #ด้วยความปราถนาดีจากเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 10 มีนาคม 2563 ดู : 45 คน)
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประกาศเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดู : 87 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเคียนซา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ท่านผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-7738-7361 (ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2563 ดู : 57 คน)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2563 ดู : 52 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2563 ดู : 82 คน)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 7 มกราคม 2563 ดู : 144 คน)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ประกาศเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2562 ดู : 83 คน)
ขอเชิญประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2562 ดู : 64 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs