Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในสถานที่ราชการเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2565 ดู : 9 คน)
ประชาสัมพันธ์ บุหรี่ผิดกฎหมาย หากพบข้อมูลการข่าวหรือเบาะแสการกระทำผิด เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายให้แจ้งสรรพสามิตในพื้นที่ทราบ (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2565 ดู : 9 คน)
รายงานชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2565 ดู : 16 คน)
การถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศเมื่อ : 9 กันยายน 2565 ดู : 10 คน)
📍ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ "มีดีต้องแชร์" โดยรวบรวมเครื่องมือ/กลไกลที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ (ประกาศเมื่อ : 26 สิงหาคม 2565 ดู : 80 คน)
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธาณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 (ประกาศเมื่อ : 26 สิงหาคม 2565 ดู : 21 คน)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษาเข้ารับการประเมินคัดเลือก ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์เข้ารับการประเมินคัดเลือก ส่งแบบประเมินนักเรียน /สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 (ประกาศเมื่อ : 19 สิงหาคม 2565 ดู : 120 คน)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 19 สิงหาคม 2565 ดู : 114 คน)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ ของ ทต.เคียนซาคว้าคะแนนความโปร่งใสระดับ A (91.49 คะแนน) (ประกาศเมื่อ : 19 สิงหาคม 2565 ดู : 154 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 สิงหาคม 2565 ดู : 9 คน)
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ประกาศเมื่อ : 9 สิงหาคม 2565 ดู : 28 คน)
นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา นำ ทต.เคียนซาคว้าคะแนนความโปร่งใสระดับ A (91.49 คะแนน) (ประกาศเมื่อ : 3 สิงหาคม 2565 ดู : 33 คน)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2565 ดู : 59 คน)
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไล การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (ประกาศเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2565 ดู : 41 คน)
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ประกาศเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2565 ดู : 49 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงพิษภัย และโทษของการเสพยารวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ไม่ถูกต้อง (ประกาศเมื่อ : 26 มิถุนายน 2565 ดู : 109 คน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 20 มิถุนายน 2565 ดู : 80 คน)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (ประกาศเมื่อ : 16 มิถุนายน 2565 ดู : 36 คน)
รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ประกาศเมื่อ : 15 มิถุนายน 2565 ดู : 50 คน)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ให้สาธารณะได้รับทราบ (ประกาศเมื่อ : 14 มิถุนายน 2565 ดู : 45 คน)
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไล การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... (ประกาศเมื่อ : 10 มิถุนายน 2565 ดู : 58 คน)
นวัตกรรมรักษ์โลก (ประกาศเมื่อ : 7 มิถุนายน 2565 ดู : 72 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (ประกาศเมื่อ : 2 มิถุนายน 2565 ดู : 54 คน)
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียน (ประกาศเมื่อ : 2 มิถุนายน 2565 ดู : 60 คน)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2565 ดู : 78 คน)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2565 ดู : 48 คน)
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ปีงบประมาณ 2565 พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเคียนซา ที่ต้องการเพิ่มเติมจำนวนสุนัขหรือเเมวที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ทต.เคียนซาได้เลย ภายใน วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2565 ดู : 50 คน)
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ (ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2565 ดู : 57 คน)
การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 (ประกาศเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2565 ดู : 55 คน)
วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) (ประกาศเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2565 ดู : 181 คน)
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐานาม สังกัดเทศบาลตำบลเคียนซา ให้เป็นเขตหมวกนิรภัย 100% (ประกาศเมื่อ : 25 เมษายน 2565 ดู : 123 คน)
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ ที่หลายคนยังไม่ทราบ (ประกาศเมื่อ : 20 เมษายน 2565 ดู : 219 คน)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (ประกาศเมื่อ : 20 เมษายน 2565 ดู : 79 คน)
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2565 ดู : 14 คน)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2565 ดู : 75 คน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ6เดือน (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2565 ดู : 86 คน)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2565 ดู : 72 คน)
รายงานประมาณการรับรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2565 ดู : 68 คน)
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย ฉบับที่ ... พ.ศ. ... (ประกาศเมื่อ : 4 เมษายน 2565 ดู : 82 คน)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ บอกดิน 3 (ระยะที่3) (ประกาศเมื่อ : 30 มีนาคม 2565 ดู : 74 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs