Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) (ประกาศเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2565 ดู : 9 คน)
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐานาม สังกัดเทศบาลตำบลเคียนซา ให้เป็นเขตหมวกนิรภัย 100% (ประกาศเมื่อ : 25 เมษายน 2565 ดู : 66 คน)
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ ที่หลายคนยังไม่ทราบ (ประกาศเมื่อ : 20 เมษายน 2565 ดู : 17 คน)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (ประกาศเมื่อ : 20 เมษายน 2565 ดู : 18 คน)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2565 ดู : 15 คน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ6เดือน (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2565 ดู : 30 คน)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2565 ดู : 14 คน)
รายงานประมาณการรับรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2565 ดู : 14 คน)
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย ฉบับที่ ... พ.ศ. ... (ประกาศเมื่อ : 4 เมษายน 2565 ดู : 22 คน)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ บอกดิน 3 (ระยะที่3) (ประกาศเมื่อ : 30 มีนาคม 2565 ดู : 20 คน)
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... (ประกาศเมื่อ : 30 มีนาคม 2565 ดู : 17 คน)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ประกาศเมื่อ : 30 มีนาคม 2565 ดู : 30 คน)
โรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูร้อน ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคท้องร่วง โรคอหิวาตกโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเเละกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ด้วยมาตรการ (ประกาศเมื่อ : 23 มีนาคม 2565 ดู : 23 คน)
การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อศัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลมาตฐานทางจริยธรรม (ประกาศเมื่อ : 15 มีนาคม 2565 ดู : 25 คน)
การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อศัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลมาตฐานทางจริยธรรม (ประกาศเมื่อ : 15 มีนาคม 2565 ดู : 25 คน)
ขออนุมัตินัดประชุม (ประกาศเมื่อ : 14 มีนาคม 2565 ดู : 33 คน)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะ 4ปี พ.ศ.2562-2565 ของเทศบาลตำบลเคียนซา ระยะ 6 เดือน และระยะ 12 เดือนของ ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา (ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2565 ดู : 23 คน)
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประกาศเมื่อ : 1 มีนาคม 2565 ดู : 22 คน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี พ.ศ.2562-2565 (ประกาศเมื่อ : 1 มีนาคม 2565 ดู : 26 คน)
นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (ประกาศเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดู : 19 คน)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเคียนซา (Intergrity And Tranparency Assessmet : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดู : 42 คน)
รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเคียนซา (Intergrity And Tranparency Assessmet : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดู : 34 คน)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดู : 33 คน)
รายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 (ประกาศเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดู : 19 คน)
สิทธิของคนพิการตามอนุสัญญาฉบับนี้ (ประกาศเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดู : 8 คน)
คนพิการกับโอกาสทางสังคม (ประกาศเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดู : 8 คน)
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศเมื่อ : 28 มกราคม 2565 ดู : 40 คน)
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เพื่อความสะดวกให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ โดยกำหนดให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอ ผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (www.rlpd.go.th) (ประกาศเมื่อ : 25 มกราคม 2565 ดู : 132 คน)
ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง (ประกาศเมื่อ : 20 มกราคม 2565 ดู : 58 คน)
ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย (ประกาศเมื่อ : 20 มกราคม 2565 ดู : 42 คน)
การปฏิบัติตามกฎจราจรช่วงเทศกาลตรุษจีน (ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2565 ดู : 39 คน)
การเตรียมการป้องกันระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565 (ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2565 ดู : 41 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อม สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำเพื่อรับมือภัยแล้ง (ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2565 ดู : 37 คน)
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (ประกาศเมื่อ : 17 ธันวาคม 2564 ดู : 71 คน)
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...)พ.ศ. ที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ....ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง www.ect.go.th หรือ E-mail : polparty@ect.go.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 021438582 (ประกาศเมื่อ : 14 ธันวาคม 2564 ดู : 77 คน)
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 13 ธันวาคม 2564 ดู : 38 คน)
สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ประกาศเมื่อ : 20 ตุลาคม 2564 ดู : 91 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีะ 2564 (ประกาศเมื่อ : 19 ตุลาคม 2564 ดู : 94 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ ทต.เคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 18 ตุลาคม 2564 ดู : 94 คน)
วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ (ประกาศเมื่อ : 17 ตุลาคม 2564 ดู : 3 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs