Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า่งซ่อมแซมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 81-4579 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 18 มิถุนายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 18 มิถุนายน 2564 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวน 1ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0041 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 มิถุนายน 2564 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 มิถุนายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 15 มิถุนายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อขยะ เทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 ครั้ง โดยงิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 15 มิถุนายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 มิถุนายน 2564 ดู : 8 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 7 มิถุนายน 2564 ดู : 9 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 5รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 7 มิถุนายน 2564 ดู : 9 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน1 ครั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 4 มิถุนายน 2564 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 2 มิถุนายน 2564 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 2 มิถุนายน 2564 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1รายการ (ท่อจีเอส ขนาด 4 นิ้ว ยาว6 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อย้ายแนวท่อประปาเดิมบางส่วน บริเวณ ถ.สายทางหลวงหมายเลข 4133 จุดสามแยกไปวัดดอนพยอม โดยวิธีเฉพาะเจ้าจง (ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สฎ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงและผ้าม้วน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาเจาะจงะ (ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา (บริเวณจุดกลับรถถนนเซาเทิร์นไกล้บริษัทเพียวพาราวู้ด ) จำนวน1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2564 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2564 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์และไดคัท จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2564 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2564 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2564 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2564 ดู : 91 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2564 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2564 ดู : 3 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2564 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2564 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2564 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564 ดู : 12 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2564 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2564 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลประชุมสภา จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2564 ดู : 13 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs