Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 26 กันยายน 2565 ดู : 31 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 23 กันยายน 2565 ดู : 24 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ จำนวน 20 เล่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 กันยายน 2565 ดู : 24 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 กันยายน 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงกลองยาว เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 กันยายน 2565 ดู : 27 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบขวด โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 กันยายน 2565 ดู : 30 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานทำโครงสำหรับจัดหมรับ จำนวน 1 งาน โครงงานจัดงานประเพณี วันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 2565 ดู : 20 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง) จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 กันยายน 2565 ดู : 30 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 กันยายน 2565 ดู : 24 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กไฟ จำนวน 2 อัน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 15 กันยายน 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2565 ดู : 26 คน)
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0013 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 14 กันยายน 2565 ดู : 30 คน)
ประกาศชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2565 ดู : 24 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0021 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2565 ดู : 25 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 กันยายน 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 กันยายน 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาเทศบาลตำบลเคียนซา บริเวณถนนสายในบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 กันยายน 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 กันยายน 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อขยะ เทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายโฟมบอร์ด และป้ายอะคลิลิกเพื่อใช้ในโครงการขัขี่ปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2565 ดู : 25 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 7 กันยายน 2565 ดู : 27 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 1 กันยายน 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0051 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 1 กันยายน 2565 ดู : 31 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 31 สิงหาคม 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดถังผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2565 ดู : 31 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0027, 420-61-0028, 420-52-0018 จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 3 รายการ โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2565 ดู : 27 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2565 ดู : 36 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2565 ดู : 38 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2614 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2565 ดู : 37 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2565 ดู : 38 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลินภายในอาคาร) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 สิงหาคม 2565 ดู : 25 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับราษฏรในชุมชน หลักสูตรการตัดผมเบื้องต้น จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 สิงหาคม 2565 ดู : 26 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับราฏรในชุมชน หลักสูตร การตัดผมเบื้องต้น จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 สิงหาคม 2565 ดู : 28 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 สิงหาคม 2565 ดู : 25 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 สิงหาคม 2565 ดู : 25 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs