Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ....ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
 
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 27 คน
ประกาศวันที่ 6  ตุลาคม  2563
 
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ....ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง
หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ดังนี้
คุณสมบัติ
- เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565
นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
- มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หลักฐานที่ใช้
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
......ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ เทศบาลตำบลเคียนซา
ในวัน และเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077-387-361

 

 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs