Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  แผนการควบคุมภายใน
 
  แผนการควบคุมภายใน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกคณะกรรมการชุมชน 1.ชุมชนกะพ้อจันทน์ ในวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะกะพ้อจันทน์ 2.ชุมชนในบ้านร่วมใจ ในวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาวัดเพ็งประดิษฐาราม (ประกาศเมื่อ : 22 กันยายน 2566 ดู : 57 คน)
📣📣เทศบาลตำบลเคียนซา 📣📣 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเคียนซา🔰เพื่อเลือกกรรมการชุมชน ชุมชนละ 9 คน หลังจากนั้นภายใน 7 วัน กรรมการชุมชนทั้ง 9 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ….✅ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และประธานกรรมการจะเป็นผู้เลือกเลขานุการ (ประกาศเมื่อ : 21 กันยายน 2566 ดู : 46 คน)
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 15 (ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 2566 ดู : 3 คน)
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 14 (ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 2566 ดู : 3 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา เข้าร่วม ประชุมเวทีประชาคม เพื่อพิจารณาการจัดตั้งชุมชน 🔰วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 19 กันยายน 2566 ดู : 45 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา เข้าร่วม ประชุมเวทีประชาคม เพื่อพิจารณาการจัดตั้งชุมชน 🔰วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 15 กันยายน 2566 ดู : 38 คน)
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13 (ประกาศเมื่อ : 1 กันยายน 2566 ดู : 9 คน)
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12 (ประกาศเมื่อ : 23 สิงหาคม 2566 ดู : 7 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอแจ้งสื่อประชาสมัพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ อินโฟกราฟิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ประกาศเมื่อ : 21 สิงหาคม 2566 ดู : 144 คน)
ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพสกนิกรชาวตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 12 สิงหาคม 2566 ดู : 135 คน)
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11 (ประกาศเมื่อ : 8 สิงหาคม 2566 ดู : 14 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (ประกาศเมื่อ : 7 สิงหาคม 2566 ดู : 12 คน)
วันรพี 7 สิงหาคม พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 📜 วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันนี้จะมีที่มาและความสำคัญยังไง ติดตามกันได้เลย 🟡 ประวัติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 🟡 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรส พระองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตอนทรงพระเยาว์ ได้รับการศึกษาชั้นต้นในพระบรมมหาราชวัง สำนักครูรามสามิ สำนักพระยาโอวาทวรกิจ และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ต่อมาทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม หลังจากทรงลาผนวชแล้ว เสด็จไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมัธยมกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทรงสอบเรียนต่อกฏหมายที่วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในขณะที่มีพระชนมายุเพียง 17 พรรษา และจบปริญญาเกียรตินิยมทางกฎหมาย เมื่อพระชนมายุ 20 พรรษา หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็กลับมารับราชการที่ประเทศไทย เริ่มจากทรงเป็นอธิบดีผู้จัดการโรงเรียมหาดเล็กหลวงเพื่อสอนความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้เข้ารับราชการพลเรือนในกระทรวงต่าง ๆ และต่อมาพระองค์ทรงสมัครรับราชการทางฝ่ายตุลาการ แล้วทรงฝึกหัดราชการในกรมราชเลขานุการ และทรงศึกษากฎหมายไทย สามารถทำงานในกรมราชเลขานุการได้ทุกตำแหน่งโดยเฉพาะการร่างพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นองคมนตรีในปีเดียวกัน จนในช่วงปี 2439-2440 รัชกาลที่ 5 ก็ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ พระองค์เป็นประธานพร้อมด้วยกรรมการ ช่วยกันตรวจชำระพระราชกำหนดบทพระอัยการเก่าใหม่และจัดระเบียบ เรียบเรียงกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อเป็นบรรทัดฐาน มีการปรับปรุง นำมาแก้ไข จนเป็นระบบ ประมวลธรรม พระองค์ทรงพัฒนาระบบงานยุติธรรมทั้งระบบ และมีการจัดทำประมวลกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวมาแล้ว เพื่อให้ศาลสามารถตัดสินคดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีฝ่ายธุรการคอยให้ความสะดวก จนเป็นรากฐานสำคัญจนถึงทุกวันนี้ จนวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2463 พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ก็สิ้นพระชนม์ สิริพระชนมายุ 47 พรรษา วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เลยเป็นวันรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน โดยใช้ชื่อวันนี้ว่า วันรพี ข้อมูลโดย https://www.innnews.co.th/lifestyle/news_161780/#google_vignette (ประกาศเมื่อ : 7 สิงหาคม 2566 ดู : 92 คน)
📣ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา📣 สำหรับแม่ค้า พ่อค้า ที่ต้องการจะขายของในงานโครงการจัดการแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี 2566 🍭🍭ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566🍭🍭 📌สถานที่ขายของ ณ สวนสาธารณะกะพ้อจันทน์ 🔰 แผงขายของล็อคละ 2 เมตร วันละ 150 บาท 🔰 🚨ให้มาติดต่อ จองแผงขายของ ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อมเทศบาลตำบลเคียนซา 🔰ตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.077-387-361 (ประกาศเมื่อ : 3 สิงหาคม 2566 ดู : 86 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวนประชาชนและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 🕯️ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดเพ็งประดิษฐาราม 🔰 เพื่อเป็นการร่วมรักษาไว้ ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศาสนาให้คงอยู่สืบไป 🙏 🥼การแต่งกาย: สวมเสื้อสีขาว (ประกาศเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2566 ดู : 441 คน)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2566 ดู : 310 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร ... (ประกาศเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2566 ดู : 156 คน)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2566 ดู : 397 คน)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียน ด้วยเทศบาลตำบลเคียนซา ได้ทำการรื้อ ถอนเครื่องออกกำลังกาย ที่ใช้งานมานาน และมี ความชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่มาใช้ ออกกำลังกาย จำนวน 4 ชุด ทางเทศบาลตำบลเคียนซา จะดำเนินการติดตั้ง เครื่องออกกำลังกายชนิดใหม่ ชนิดสแตนเลส ต่อไป (ประกาศเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2566 ดู : 336 คน)
📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา ด้วยระบบโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลเคียนซา ☎️หมายเลข 077-387-361 ไม่สามารถโทรติดต่อได้ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าว หากดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลเคียนซา จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งเป็นลำดับต่อไป 🙏🏻ขออภัยในความไม่สะดวก🙏🏻 (ประกาศเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2566 ดู : 348 คน)
👬 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก (World Population Day) 👫 ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยกำหนดเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นของปัญหาประชากรโลก ซึ่งเกิดแรงดลใจในเหตุการณ์ที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นถึง 5 พันล้านคน (5,000,000,000 ล้านคน) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ที่ผ่านมา 🌏 ทั้งนี้ได้มีการฉลองครบรอบวันประชากรโลกห้าพันล้านคนเป็นปีที่ 20 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งประชากรโลกเพิ่มขึ้นไปถึง 6,727,551,263 คน ซึ่งเหตุที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี พ.ศ. 2511 บรรดาผู้นำของโลกได้มีการประกาศร่วมกันว่า บุคคลมีสิทธิที่จะกำหนดจำนวนบุตรของตนเองและระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตรเองได้อย่างเสรี จึงทำให้ประชากรโลกมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงแม้ปัจจุบันจะมีวิทยาการการคุมกำเนิดที่ทันสมัยและ ได้ผล แต่ก็ยังไม่สามารถกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 🌏 ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการก่อตั้ง กองทุนประชากรโลกแห่งสหประชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและปกป้องสิทธิของเยาวชน ประชากรโลก ให้ได้รับความรู้และ ข้อมูลข่าวสารพื้นฐานต่าง ๆ อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโลกได้เข้าถึงข้อมูลทางด้านการวางแผนครอบครัว โดยเฉพาะประชากรผู้ด้อยโอกาสและเด็กวัยรุ่นให้ตระหนักถึงการเพิ่มประชากรโลก (ประกาศเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2566 ดู : 340 คน)
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://kiansacity.go.th/ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 (ประกาศเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2566 ดู : 378 คน)
ดินนั้น.....สำคัญต่อเราทุกคน… สภาพของดินที่เชื่อมโยงกับสุขภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัย อยู่ในดิน เป็นระบบที่มีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทำหน้าที่เหมือนระบบสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและขอบเขตของ การใช้ที่ดิน เพื่อให้มีความยั่งยืน สามารถดำรงรักษา สิ่งแวดล้อมที่ดี มีน้ำและอากาศที่สะอาด รวมทั้งส่งเสริมให้ พืช สัตว์ และมนุษย์มีสุขภาพดี (ประกาศเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2566 ดู : 461 คน)
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 (ประกาศเมื่อ : 7 กรกฎาคม 2566 ดู : 21 คน)
นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ จากกองทุนผู้สูงอายุ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายละเอียดตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย (https://www.dop.go.th/th/news/1/4390) (ประกาศเมื่อ : 7 กรกฎาคม 2566 ดู : 420 คน)
4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2566 ดู : 337 คน)
การปรับปรุงบำรุงดินเป็นการรักษาคุณภาพดินเพื่อให้ดินคงความอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกพืชได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง ถูกวิธี เหมาะสมกับลักษณะและสมบัติของดิน ในสภาพพื้นที่เพาะปลูก การปรับปรุงบำรุงดินที่มีสภาพไม่เหมาะสมต่อการเกษตรให้สามารถใช้ทำการเพาะปลูกได้ ควรใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี สามารถปรับปรุงบำรุงดินได้ทั้งด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านชีวภาพ และใช้ระบบการปลูกพืช นอกจากนี้การปรับปรุงบำรุงดิน โดยมีการตรวจสอบสมบัติของดินและการวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ได้วิธีการปรับปรุงดินที่เหมาะสมก่อนการเพาะปลูกพืชต่อไป (ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2566 ดู : 354 คน)
ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ ตามทีกรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2566 ดู : 432 คน)
♻️3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล 🛍 (International Plastic Bag Free Day) (ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2566 ดู : 353 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ (ประกาศเมื่อ : 30 มิถุนายน 2566 ดู : 439 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ประกาศเมื่อ : 27 มิถุนายน 2566 ดู : 475 คน)
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ (ประกาศเมื่อ : 27 มิถุนายน 2566 ดู : 492 คน)
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ ✍️ (ประกาศเมื่อ : 26 มิถุนายน 2566 ดู : 420 คน)
🔰🔰เทศบาลตำบลเคียนซา 🔰🔰 ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดร่วมกันรณรงค์ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 ♦️ (ประกาศเมื่อ : 26 มิถุนายน 2566 ดู : 380 คน)
26 มิถุนายน 2566 ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 26 มิถุนายน 2566 ดู : 121 คน)
วันดินโลก ภาษาอังกฤษเรียกว่า World Soil Day (WDS) จัดขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงความสำคัญของดิน เพื่อสนับสนุนการจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 ภายใต้การนำของประเทศไทยของเราและภายใต้กรอบของ Global Soil Partnership ในงานประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานครั้งนั้นมีนักปฐพีวิทยาทั่วโลกมาร่วมประชุมอย่างคับคั่ง โดยเหตุผลที่ทางการไทยและ Global Soil Partnership ได้เสนอวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ ในการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ในผลสำเร็จไปทั่วโลก ต่อมาองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งวันดินโลกขึ้นอย่างเป็นสากล และรับรองวันดินโลกอย่างเป็นทางการในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 68 ในเดือนธันวาคม 2556 ทำให้วันดินโลกได้รับความสำคัญและเกิดการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมมือกันรักษาดิน เพื่อดินทั่วโลกได้รับความใส่ใจมากขึ้น (ประกาศเมื่อ : 25 มิถุนายน 2566 ดู : 480 คน)
📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา 📣📣 🔰🔰 ขอเชิญ 🔰🔰 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 📍 วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 ⏰ เวลา 06.45 น. 🏫 ณ ตลาดเคียนซา หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 👕 การแต่งกาย - ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก - ประชาชน : ชุดไทย / ชุดสภาพ โทนสีครีม 🔸 หมายเหตุ 🔸 เทศบาลตำบลเคียนซา ขอทำการปิดถนน ตั้งแต่สามแยกร้านดาวรุ่ง ไปจนถึง สามแยกบ้านป้าอารีย์ (ในวันและเวลาทำการ) 🔰 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🔰 (ประกาศเมื่อ : 20 มิถุนายน 2566 ดู : 372 คน)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองประปา เทศบาลตำบลเคียนซา 📌ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (ประกาศเมื่อ : 20 มิถุนายน 2566 ดู : 336 คน)
กระทรวงมหาดไทยชิญชวนมาร่วมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์มรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด (ประกาศเมื่อ : 18 มิถุนายน 2566 ดู : 506 คน)
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 (ประกาศเมื่อ : 16 มิถุนายน 2566 ดู : 40 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
E-mail Address : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com , saraban_05841401@dla.go.th
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs