Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  แผนการควบคุมภายใน
 
  แผนการควบคุมภายใน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงานจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 🚨ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2566 ณ ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม (ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2566 ดู : 141 คน)
🚨เตรียมตัวให้พร้อม 🪁#แล้วพบกับการแสดงว่าวแฟนซี 📌ได้ที่งานจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 📍พิกัด ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26 -27 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป #ที่นี่เคียนซา_สุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2566 ดู : 201 คน)
📣ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา📣 สำหรับแม่ค้า พ่อค้า ที่ต้องการจะขายของในงานจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานีประจำปี 2566 (ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2566 ดู : 169 คน)
8 มีนาคม วันสตรีสากล (ประกาศเมื่อ : 8 มีนาคม 2566 ดู : 62 คน)
🚨ชวนกันมา เดิน-วิ่ง 🚨 ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 06.00 น. กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 8 มีนาคม 2566 ดู : 7 คน)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th หรือ QR Code ที่แนบมานี้ (ประกาศเมื่อ : 7 มีนาคม 2566 ดู : 41 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเคียนซาประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ประกาศเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 33 คน)
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมมสัญญา พ.ศ. 2565 (ประกาศเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 228 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกาศเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 14 คน)
#งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเคียนซา ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อสอบถาม/แจ้งข้อมูลข่าวสาร/ร้องเรียน 🚨 ให้กับเจ้าหน้าที่ รับทราบ และแก้ไขปัญหาร้องเรียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ (ประกาศเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 97 คน)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ประกาศเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 135 คน)
📣ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 📣 🔰เรื่องการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 (ประกาศเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 101 คน)
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 17.00 น. (ประกาศเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 100 คน)
วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.40 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเคียนซา ลงพื้นทำความสะอาดฉีดล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละอองบนท้องถนนในช่วงฤดูแล้ง ณ บริเวณถนนสายในบ้าน (ประกาศเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 48 คน)
พิธีเปิดงานโครงการสัมมนาสร้างการเรียนรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสตรีอำเภอเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 100 คน)
เข้าร่วมพิธีเปิด open house ภายใต้ชื่องาน เปิดบ้านวิชาการลานเหลืองดำ ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซาเป็นประธาน ณ อาคารโดมประสานใจ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม (ประกาศเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 36 คน)
สัดส่วนการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 66 คน)
ลงพื้นที่ สำรวจและประเมินการบริหารจัดการสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดทำคำแนะนำและข้อเสนอแนะทางวิชาการในการปิด/ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ (ประกาศเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 81 คน)
📣เทศบาลตำบลเคียนซา 📣 🚨ขอความร่วมมือ เฝ้าระวัง สนับสนุนการดำเนินการแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการเผาในที่โล่ง ☎️พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ โทรสายด่วน 199 หรือโทร 077-387-361 ต่อ 16 (ประกาศเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 119 คน)
นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้นายสุเทพ ฮั่นสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเคียนซา ออกตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (ประกาศเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 66 คน)
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (ประกาศเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 73 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (ประกาศเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 48 คน)
เดิน-วิ่ง เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 72 คน)
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี งบประมาณ 2566 (ประกาศเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 168 คน)
ขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.๒๕๔๐ (ประกาศเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 72 คน)
📣📣#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา 📣📣 🔰เดิน-วิ่ง เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเคียนซา 🚨CHANKAPOR RUN 2013🚨 🏃‍♂️ ระยะ 𝗙𝘂𝗻 𝗥𝘂𝗻 𝟱 𝗸𝗺. 300.- 🔺พิเศษ 🔺 สำหรับ 100 ท่าน แรกที่เข้าเส้นชัย 🧚🏻‍♀️รับของที่ระลึกกระเป๋าสะพาย 🚨ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 👯‍♀️รีบสมัครด่วน..👯‍♀️ ณ ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 🔥🔥รายได้หลักหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 077-387-361 (ประกาศเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 39 คน)
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 46 คน)
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 72 คน)
รายงานที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประกาศเมื่อ : 31 มกราคม 2566 ดู : 20 คน)
🚨กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน‼️ ฝนตกหนักถึงและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566🌧🌪 (ประกาศเมื่อ : 26 มกราคม 2566 ดู : 111 คน)
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศเมื่อ : 23 มกราคม 2566 ดู : 55 คน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23/1/66 (ประกาศเมื่อ : 23 มกราคม 2566 ดู : 66 คน)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ประกาศเมื่อ : 22 มกราคม 2566 ดู : 97 คน)
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเคียนซาออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2566 ดู : 80 คน)
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทุกๆท่าน ทุกๆองค์กร ทุกๆ หน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนของของขวัญให้กับเด็ก (ประกาศเมื่อ : 16 มกราคม 2566 ดู : 47 คน)
โรงพยาบาลเคียนซา ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพื่อลดความรุนแรงขแองการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศเมื่อ : 16 มกราคม 2566 ดู : 78 คน)
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเมื่อ : 10 มกราคม 2566 ดู : 15 คน)
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 10 มกราคม 2566 ดู : 14 คน)
พบเหตุร้าย เหตุด่วย เพลิงไหม้ โทร.077-387-361 ต่อ 16 (ประกาศเมื่อ : 9 มกราคม 2566 ดู : 104 คน)
ปฏิทินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศเมื่อ : 9 มกราคม 2566 ดู : 334 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
E-mail Address : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com , saraban_05841401@dla.go.th
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs