Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  แผนการควบคุมภายใน
 
  แผนการควบคุมภายใน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีและเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 11 กันยายน 2566 ดู : 9 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน ๘0 ชุด เพื่อใช้ใน โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 11 กันยายน 2566 ดู : 8 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเดียนชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการซักพร้อมรีดผ้าสี จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 23 สิงหาคม 2566 ดู : 6 คน)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก (น้ำผึ้ง) จำนวน ๕ ขวด โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 สิงหาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษบวกเลข จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 20 สิงหาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการ จัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 11 สิงหาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์โดม จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 11 สิงหาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลและโฟมบอร์ด เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 11 สิงหาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงหน่วยกีฬา จำนวน ๑๒ ผืน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 11 สิงหาคม 2566 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 11 สิงหาคม 2566 ดู : 8 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 11 สิงหาคม 2566 ดู : 7 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 สิงหาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 9 สิงหาคม 2566 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ ร้ายการ เพื่อใช้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณ โรงสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 7 สิงหาคม 2566 ดู : 7 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 สิงหาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก เพื่อสนับสนุน ให้แก่ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2566 ดู : 7 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๔ รายการ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่เทศบาลตำบลเคียนซา ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑b-๕๐-๐๐๒๘.,๔๑b-b๕-0๑๑๖ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2566 ดู : 5 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างช่อมรถตรวจการณ์ กน ๙'๖๓๙ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ เทศบาลตำบลเคียนซา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง (ประกาศเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2566 ดู : 5 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเท้า สายเพิ่มประชาสรรค์ (สฎ.ถ.๑๑-ㆍ๐๔) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง (ประกาศเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2566 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเท้า สายเพิ่มประชาสรรค์ (สฎ.ถ.๑๑-0๐๔) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง (ประกาศเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2566 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเท้า สายเพิ่มประชาสรรค์ (สฎ.ถ.๑๑--๐๔) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง (ประกาศเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2566 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดจ้างช่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒--0๒๑ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2566 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๒๑ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2566 ดู : 12 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-0๒๑ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2566 ดู : 12 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดทำเวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒน ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ของเทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 มิถุนายน 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดทำเวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒน ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๓๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ของเทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ครั้ง (ประกาศเมื่อ : 27 มิถุนายน 2566 ดู : 12 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดทำเวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗0) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ของเทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุรา จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 มิถุนายน 2566 ดู : 11 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ งาน โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 23 มิถุนายน 2566 ดู : 16 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 23 มิถุนายน 2566 ดู : 27 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำดื่มพร้อมถัง จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2566 ดู : 11 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำดื่มพร้อมถัง จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 มิถุนายน 2566 ดู : 11 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
E-mail Address : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com , saraban_05841401@dla.go.th
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs