Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  แผนการควบคุมภายใน
 
  แผนการควบคุมภายใน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
  แผนการดำเนินงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนบริหารความเสี่ยง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 14 มิถุนายน 2566 ดู : 63 คน)
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 14 มิถุนายน 2566 ดู : 37 คน)
วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 (ประกาศเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 73 คน)
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 10 มกราคม 2566 ดู : 87 คน)
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเมื่อ : 10 มกราคม 2566 ดู : 71 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรังบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 มกราคม 2565 ดู : 179 คน)
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี (ประกาศเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2564 ดู : 352 คน)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์การทุจริตของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 1 เมษายน 2564 ดู : 376 คน)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 22 มกราคม 2564 ดู : 367 คน)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศเมื่อ : 20 มกราคม 2564 ดู : 346 คน)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 (ประกาศเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2563 ดู : 379 คน)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2563 ดู : 247 คน)
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2563 ดู : 201 คน)
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2563 ดู : 414 คน)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2563 ดู : 376 คน)
แบบกำหนดสถานที่ติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลเคียนซา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2563 ดู : 438 คน)
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค (ประกาศเมื่อ : 18 กันยายน 2563 ดู : 405 คน)
รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประกาศเมื่อ : 27 สิงหาคม 2563 ดู : 385 คน)
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเตรียมการป้องกัน ฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง (ประกาศเมื่อ : 3 สิงหาคม 2563 ดู : 401 คน)
การเตรียมการป้องกัน ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก (ประกาศเมื่อ : 3 สิงหาคม 2563 ดู : 420 คน)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563 ดู : 418 คน)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ประกาศเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2563 ดู : 420 คน)
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ประกาศเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563 ดู : 378 คน)
มาตรการการป้องกันการรับสินบน (ประกาศเมื่อ : 28 มิถุนายน 2563 ดู : 375 คน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ประกาศเมื่อ : 28 มิถุนายน 2563 ดู : 355 คน)
มาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 28 มิถุนายน 2563 ดู : 415 คน)
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) (ประกาศเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2563 ดู : 38 คน)
คำสั่งเทศบาลตำบลเคียนซาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ประกาศเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2562 ดู : 467 คน)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกองต่างๆ เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2562 ดู : 291 คน)
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปี 2563 (ประกาศเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2562 ดู : 303 คน)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2562 ดู : 294 คน)
คำสั่งแต่ณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามประจำปีภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒ โดยวิธีฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 ตุลาคม 2562 ดู : 534 คน)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตวจสอบพัสดุสำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเคียนซาประจำภาคเรียนที่๒/๕ต๒ (ประกาศเมื่อ : 30 ตุลาคม 2562 ดู : 538 คน)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดึ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด. ทต.เคียนซา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 ตุลาคม 2562 ดู : 493 คน)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ดำรงค์ธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 11 ตุลาคม 2562 ดู : 579 คน)
คำสั่ง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 11 ตุลาคม 2562 ดู : 592 คน)
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 4 ตุลาคม 2562 ดู : 597 คน)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2562 ดู : 473 คน)
ประกาศ เรื่อง ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างเทศบาล (ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562 ดู : 446 คน)
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล (ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562 ดู : 476 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
E-mail Address : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com , saraban_05841401@dla.go.th
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs