ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยนายยุทธพงศ์ เมาลีกุล เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา 🔰โดยมีนายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 📍เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และญัตติอื่นๆ
48
22 กุมภาพันธ์ 2567