ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567  🔰โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 🔰โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

80

17 มกราคม 3110
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก กองทุนหลักประกัน 
     สุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ปีงบประมาณ 2567

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ปีงบประมาณ 2567

0

18 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นายชวน อิสสระทะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นายชวน อิสสระทะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ปีงบประมาณ 2567

0

18 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00น.เทศบาลตำบลเคียนซา โดยนายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเคียนซา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชุมชนกะพ้อจันทน์ ชุมชนในบ้านร่วมใจ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเคียนซา ร่วมโครงการการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะกะพ้อจันทน์เทศบาลตำบลเคียนซา

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00น.เทศบาลตำบลเคียนซา โดยนายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเคียนซา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชุมชนกะพ้อจันทน์ ชุมชนในบ้านร่วมใจ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเคียนซา ร่วมโครงการการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะกะพ้อจันทน์เทศบาลตำบลเคียนซา

3

13 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเคียนซา เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการ และเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ อปท.ในเขตอำเภอเคียนซา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเคียนซา เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการ และเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ อปท.ในเขตอำเภอเคียนซา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

17

25 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 
โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ คณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ คณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

18

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเคียนซาเข้าร่วมพิธีบวชต้นจันทน์กะพ้อ 
📌 โดยนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ หน่วยงานราชการต่างๆ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเคียนซา เนื่องในเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2567ณ ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเคียนซาเข้าร่วมพิธีบวชต้นจันทน์กะพ้อ 📌 โดยนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ หน่วยงานราชการต่างๆ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเคียนซา เนื่องในเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2567ณ ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม

23

11 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยนายยุทธพงศ์ เมาลีกุล เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา 
🔰โดยมีนายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
📍เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และญัตติอื่นๆ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยนายยุทธพงศ์ เมาลีกุล เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อเทศบาลตำบลเคียนซา 🔰โดยมีนายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 📍เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และญัตติอื่นๆ

47

22 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

48

22 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาเทศบาลตำบลเคียนซา เข้าร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ณ วัดเพ็งประดิษฐาราม

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาเทศบาลตำบลเคียนซา เข้าร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ณ วัดเพ็งประดิษฐาราม

46

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัด-รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ตัวแทนชมรมกำนัลผู้ใหญ่บ้าน สภ.เคียนซา สกร.อำเภอเคียนซา ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 ซึ่งจะกำหนดจัดงาน เทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 
🔰ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2567 - 9 มีนาคม 2567 ณ ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัด-รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ตัวแทนชมรมกำนัลผู้ใหญ่บ้าน สภ.เคียนซา สกร.อำเภอเคียนซา ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 ซึ่งจะกำหนดจัดงาน เทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 🔰ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2567 - 9 มีนาคม 2567 ณ ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

43

1 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY) ประจำปี 2567 วันที่ 29 มกราคม 2567 นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตาม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเคียนซา

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY) ประจำปี 2567 วันที่ 29 มกราคม 2567 นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตาม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเคียนซา

169

31 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

92

26 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา โดยนายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตัดผมชายของชุมชนกะพ้อจันทน์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเคียนซา โดยนายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตัดผมชายของชุมชนกะพ้อจันทน์

46

25 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนในบ้านร่วมใจ ณ ที่ทำการชุมชนในบ้านร่วมใจ

34

25 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนชุมชน สาธารณสุขอำเภอเคียนซา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นางปิยวรรณ กระสันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเคียนซา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนชุมชน สาธารณสุขอำเภอเคียนซา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

55

24 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ที่ทำการชุมชนกะพ้อจันทน์

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้ นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนกะพ้อจันทน์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ที่ทำการชุมชนกะพ้อจันทน์

41

24 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม ประสานงานโรงพยาบาลเคียนซา ขอสนับสนุนเตียงผู้ป่วย และระดมทุนเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเคียนซา

วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น.นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม ประสานงานโรงพยาบาลเคียนซา ขอสนับสนุนเตียงผู้ป่วย และระดมทุนเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเคียนซา

63

17 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล ผู้ปกครอง นักเรียน เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล ผู้ปกครอง นักเรียน เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567

68

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลเคียนซา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลเคียนซา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา

74

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...