ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเคียนซา เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการ และเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ อปท.ในเขตอำเภอเคียนซา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา
18
25 มีนาคม 2567