ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
2 มีนาคม 2564

0


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล  :   นายอภิชาติ สวัสดี
วัน/เดือน/ปี เกิด :   26 ตุลาคม พ.ศ.2523
 
   ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2552 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ปริญญาโท สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัย สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
  ประสบการณ์ด้านการเมือง
- รองประธานสภาเทศบาลตำบลเคียนซา  ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2564
 
  ช่องทางในการติดต่อนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา
- สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา โทร 077-387361 ต่อ 101
- สายด่วน ทต.เคียนซา /กระดานสนทนา www.kiansacity.go.th
- Facebook เทศบาลตำบลเคียนซา
- ตู้รับเรื่องร้องเรียน
- เขียนคำร้องที่สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
- โทรศัพท์มือถือ นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา 091-935-9899