งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
SAR 2563 ศพด.ทต.เคียนซา (วัดเพ็งประดิษฐาราม)
25 มิถุนายน 2564

0


ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (ศพด.ทต.เคียนซา)
25 มิถุนายน 2564

0


ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 (ศพด.ทต.เคียนซา)
25 มิถุนายน 2564

0


ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศพด.ทต.เคียนซา)
29 กันยายน 2563

0


ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 25632

เอกสารแนบ
SAR 2562 ศพด.ทต.เคียนซา (วัดเพ็งประดิษฐาราม)
18 พฤษภาคม 2563

0


ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (ศพด.ทต.เคียนซา)
15 พฤษภาคม 2563

0


ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศพด.ทต.เคียนซา)
26 กันยายน 2562

0


ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 (ทต.เคียนซา)
26 กันยายน 2562

0


ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 (ศพด.ทต.เคียนซา)
26 กันยายน 2562

0


ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562

เอกสารแนบ
SAR 2561 ศพด.ทต.เคียนซา (วัดเพ็งประดิษฐาราม)
10 พฤษภาคม 2562

0


ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (ทต.เคียนซา)
27 ตุลาคม 2560

0


ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560

เอกสารแนบ