แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569)
26 ตุลาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
18 มิถุนายน 2564

0


แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
18 มิถุนายน 2564

0


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

 

เอกสารแนบ
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเคียนซา
18 มิถุนายน 2564

0


การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเคียนซา

เอกสารแนบ
กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
18 มิถุนายน 2564

0


กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล

เอกสารแนบ
กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างเทศบาล
18 มิถุนายน 2564

0


กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างเทศบาล

 

เอกสารแนบ
การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
18 มิถุนายน 2564

0


การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

 (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลต าบลเคียนซา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)
28 กันยายน 2563

0


ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
18 เมษายน 2559

0


1. แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 / มีเอกสารแนบประกาศ

ลงประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2559

เอกสารแนบ