การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
30 มีนาคม 2565

0


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 

เอกสารแนบ
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 มิถุนายน 2564

0


รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ