เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29 กันยายน 2566

59


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 เมษายน 2565

300


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
15 กันยายน 2563

383


เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 กันยายน 2561

619


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 กันยายน 2561

567


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเรื่องการดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลเคียนซา พ.ศ.2550
30 เมษายน 2550

430


เทศบัญญัติเรื่องการดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลเคียนซา พ.ศ.2550

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเรื่อง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549
11 ตุลาคม 2549

396


เทศบัญญัติเรื่อง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลเคียนซา 2543
5 กันยายน 2543

395


การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ของเทศบาลตำบลเคียนซา 2543
5 กันยายน 2543

446


ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ของเทศบาลตำบลเคียนซา 2543
5 กันยายน 2543

372


เทศบัญญัติเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ของเทศบาลตำบลเคียนซา 2543

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ของเทศบาลตำบลเคียนซา
5 กันยายน 2543

376


เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ของเทศบาลตำบลเคียนซา

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเรื่อง ควบคุมกิจกรรมอันเป็นอัตรายต่อสุขภาพ ของเทศบาลตำบลเคียนซา 2543
5 กันยายน 2543

368


เทศบัญญัติเรื่อง ควบคุมกิจกรรมอันเป็นอัตรายต่อสุขภาพ

เอกสารแนบ