กฎกระทรวง/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา
22 กุมภาพันธ์ 2566

108


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ 2563
22 กุมภาพันธ์ 2566

81


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547 แก้ไขถึง 2561
22 กุมภาพันธ์ 2566

72


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.2559 แก้ไขถึง 2563
22 กุมภาพันธ์ 2566

74


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.2548 แก้ไขถึง 2561
22 กุมภาพันธ์ 2566

80


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
22 กุมภาพันธ์ 2566

79


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2566

78


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ 2553
22 กุมภาพันธ์ 2566

77


เอกสารแนบ
ระเบียบ-มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ-ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
22 กุมภาพันธ์ 2566

81


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงค์เคราะห์เพื่อยังชีพ 2548
22 กุมภาพันธ์ 2566

90


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปท.2543
22 กุมภาพันธ์ 2566

86


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดิน 2562
22 กุมภาพันธ์ 2566

81


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2553แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548
5 กุมภาพันธ์ 2565

230


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2553แก้ไขเพิ่มเติมถึง  พ.ศ. 2548

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
5 กุมภาพันธ์ 2565

202


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
5 มกราคม 2565

214


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
5 มกราคม 2565

257


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่4 พ.ศ.2561
5 มกราคม 2565

227


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่4 พ.ศ.2561

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
5 มกราคม 2565

223


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ.2561
5 มกราคม 2565

220


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ.2561

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2552
5 มกราคม 2565

243


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2552

เอกสารแนบ