รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลเคียนซา
30 มีนาคม 2566

76


เอกสารแนบ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
28 กุมภาพันธ์ 2564

365


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

 

เอกสารแนบ