สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
หมายเลขติดต่อหน่วยงาน
14 มิถุนายน 2559

0


หมายเลขติดต่อหน่วยงาน

 

เทศบาลตำบลเคียนซา

โทร. 0-7738-7361

 

โทรสาร 0-7738-7186

 

 

เบอร์ติดต่อภายในสำนักงานเทศบาล

 

ส่งแฟกซ์

โทร. 0-7738-7361 กด 10

สำนักปลัด

โทร. 0-7738-7361 กด 11

กองคลัง

โทร. 0-7738-7361 กด 12

กองช่าง

โทร. 0-7738-7361 กด 20

กองประปา

โทร. 0-7738-7361 กด 21

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-7738-7361 กด 15

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

โทร. 0-7738-7361 กด 16

ห้องสภาเทศบาล

โทร. 0-7738-7361 กด 17

ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ

โทร. 0-7738-7361 กด 18

นายกเทศมนตรี

โทร. 0-7738-7361 กด 32

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1

โทร. 0-7738-7361 กด 29

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2

โทร. 0-7738-7361 กด 29

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร. 0-7738-7361 กด 29

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร. 0-7738-7361 กด 29

ปลัดเทศบาล

โทร. 0-7738-7361 กด 24

รองปลัดเทศบาล

โทร. 0-7738-7361 กด 25

งานทะเบียนราษฎร

โทร. 0-7738-7347

เว็บไซต์เทศบาลตำบลเคียนซา

http : //www.kiansacity.go.th/

E-Mail

info@kiansacity.go.th

 

Khainsacity299@gmail.com