ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
การเพิ่มกระบวนงานให้บริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
21 สิงหาคม 2558

0


การเพิ่มกระบวนงานให้บริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ,ศ, 2558 /มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบในกระบวนงานให้บริการ
21 สิงหาคม 2558

0


การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบในกระบวนงานให้บริการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ,ศ, 2558 /มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
แผนผังขั้นตอนการให้บริการของสำนักปลัด
21 สิงหาคม 2558

0


แผนผังขั้นตอนการให้บริการของสำนักปลัด

เอกสารแนบ
แผนผังขั้นตอนการให้บริการของกองคลัง
21 สิงหาคม 2558

0


แผนผังขั้นตอนการให้บริการของกองคลัง

เอกสารแนบ
แผนผังขั้นตอนการให้บริการของกองช่าง/กองประปา
21 สิงหาคม 2558

0


แผนผังขั้นตอนการให้บริการของกองช่าง/กองประปา

เอกสารแนบ
แผนผังขั้นตอนการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
21 สิงหาคม 2558

0


แผนผังขั้นตอนการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ,ศ, ๒๕๕๕
1 กรกฎาคม 2558

0


ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ. 2555

เอกสารแนบ