สถานที่ท่องเที่ยว
สวนน้ำจันทน์กะพ้อ
1 ธันวาคม 2560

0


สวนน้ำจันทน์กะพ้อ 

     ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา หมู่ที่  1 ตำบลเคียนซา   อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเนื้อที่ประมาณ  250  ไร่  ลักษณะที่ตั้งเป็นแหลมยื่นสูงลงสู่แม่น้ำตาปี  อุดมไปด้วยปลาน้ำจืดมากมาย  และพันธ์ไม้นานาชนิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  จันทน์กะพ้อ  ต้นกำเนิดสายพันธ์ลุ่มน้ำตาปีที่มีกลิ่นหอม  และหายากถือว่าเป็นไม้มงคล    และเป็นพันธ์ไม้หายาก  สวนน้ำจันทน์กะพ้อเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ  ตามสนธิสัญญาแรมซา

เทศบาลตำบลเคียนซา  ได้ทำการขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์  เพื่อทำการพัฒนา  ปรับปรุงพื้นที่ ตั้งแต่ปีพ.ศ.  2548.. เป็นต้นมา 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ให้คงอยู่ตลอดไป
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหน  และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ  ที่นับวันจะถูกทำลายสูญหาย
 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  อันเป็นรายได้เสริมให้กับราษฎรในท้องถิ่น
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี  ความร่วมมือร่วมใจ  ระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สวนน้ำจันทน์กะพ้อ

      เนื่องจากเทศบาลตำบลเคียนซาได้ร่วมกับประชาชน  และรณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์  และรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณค่า  ซึ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลจำนวนหลายร้อยไร่เป็นพื้นที่ป่าและอุดมไปด้วยพันธ์พืช  พันธุ์สัตว์ต่างๆ ทั้งสัตว์บก  และสัตว์น้ำ  การพัฒนาพื้นที่สวนน้ำจันทน์กะพ้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ดังนั้นเทศบาลตำบลเคียนซา  จึงพยายามที่จะกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม  ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและรู้จักไปสู่โลกภายนอกที่กว้างขึ้น  สิ่งที่พัฒนาให้สมบูรณ์ได้แก่

     ได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สวนน้ำจันทน์กะพ้อ  ริเริ่มดำเนินการโดยเทศบาลตำบลเคียนซา  ร่วมกับชุมชนในบ้าน  ในปี  2548  หลังจากนั้นจึงได้มีการขยายไปสู่ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเคียนซาประกอบด้วย ชุมชนในบ้าน ชุมชนตลาด ชุมชนตลาดล่าง ชุมชนบ้านกลาง

     นอกจากนั้นยังได้มีการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสวนน้ำจันทน์กะพ้อของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยแต่งตั้งตั้งแต่ปี  2548  ถึงปัจจุบัน

 1. นายสำรวย  สามงามพุ่ม                                              ประธานกรรมการ   
 2. นายสหัส  เกษตราชีวะ                                                รองประธานกรรมการ
 3. นางพิมจิตร  มณีโชติ                                                  รองประธานกรรมการ
 4. นายวรพจน์  แซ่ลิ้ม                                                     เลขานุการ
 5. นายโชคชัย  ใจกล้า                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ
 6. นายชำนาญ  พิมพ์ลอย                                               เหรัญญิก
 7. นายอรัญ  แซ่บ่าง                                                       กรรมการ
 8. นายจรวย  ฉิมสะอาด                                                  กรรมการ
 9. นายโกมล  แซ่กวั่ง                                                     กรรมการ
 10. นายสวัสดิ์  เพชรสง                                                    กรรมการ
 11. นายภิรมย์  ปลอดภิญโญ                                             กรรมการ
 12. นางสละ  กองแก้ว                                                      กรรมการ
 13. นายจรัญ  นาคสนั่น                                                    กรรมการ
 14. นายนิยม  สวัสดี                                                         กรรมการ
 15. นางกิ้มเจี่ย  ฮั่นสกุล                                                   กรรมการ
 16. นายนิคม  สามงามพุ่ม                                                กรรมการ
 17. นายดำรงชัย  แซ่เซ็ม                                                 กรรมการ
 18. นายดนัย  ใจกล้า                                                       กรรมการ
 19. นายอภิชัย  เฮนะเกษตร                                              กรรมการ
 20. นายจรัส  ปะรา                                                           กรรมการ

     ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านเป็นตัวแทนจากชุมชนต่างๆ  ภายในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา  เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สวนน้ำจันทน์กะพ้อ   และการกำหนดมาตรการป้องกันและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น

 1. ไม่ตัดต้นไม้ทุกชนิดภายในสวนน้ำจันทน์
 2. ไม่ขุดรากไม้  ตอไม้ออกจากสวนน้ำจันทน์กะพ้อ
 3. ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดภายในพื้นที่สวนน้ำจันทน์กะพ้อ              

อาณาเขตติดต่อสวนน้ำจันทน์กะพ้อกับพื้นที่อื่นๆ

*  ติดต่อกับเขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าหนองทุ่งทอง   หมู่ที่  2  ตำบลเขาตอก  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ ติดแม่น้ำตาปี