ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลเคียนซา
แนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
17 มิถุนายน 2563

0


แนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
17 มิถุนายน 2563

0


คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

เอกสารแนบ
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา
30 พฤศจิกายน 542

0


เอกสารแนบ
คำสั่ง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเคียนซา
30 พฤศจิกายน 542

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
30 พฤศจิกายน 542

0


คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

เอกสารแนบ