ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต าบลเคียนซา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 พฤศจิกายน 542

0


สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต าบลเคียนซา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ ของเทศบาล พ.ศ.2566
30 พฤศจิกายน 542

0


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ ของเทศบาล พ.ศ.2566 

เอกสารแนบ