ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
30 พฤศจิกายน 542

0


ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเคียนซา

 

       ตำบลเคียนซานั้นมาจากการที่มีพ่อค้าชาวจีนได้เดินทางมาติดต่อค้าขายโดยมาทางเรือ และชาวบ้านดอนก็มาทำการค้าขาย  โดยใช้เกวียนบรรทุกสินค้ามาและหยุดทำการค้าขายกันบริเวณนี้ในช่วงแรกจึงเรียกบริเวณนี้ว่า เกวียนซา    ต่อมาเพี้ยนเป็น   เคียนซา จนถึงปัจจุบัน

        เทศบาลตำบลเคียนซา เดิมเป็นสุขาภิบาลเคียนซา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเคียนซา กิ่งอำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 กันยายน 2514 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเคียนซา ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2542

 

 

คำขวัญประจำเทศบาลตำบลเคียนซา

                   “เทศบาลเคียนซา    มุ่งแก้ปัญหา   เสริมส่งปัญญา   บูรณาารทุกสถาบัน ”