สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
18 มีนาคม 2563

0


ทรัพยากรธรรมชาติ

 น้ำ                    

                   หนองน้ำ          1        แห่ง               บ่อน้ำตื้น         -         แห่ง

                   ลำคลอง          -         แห่ง               บ่อบาดาล        -         แห่ง

                   บึง                -         แห่ง               อ่างเก็บน้ำ        -         แห่ง

                   แม่น้ำ             1        แห่ง               ฝาย               -         แห่ง

 

 ป่าไม้

                   ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้

                  

ภูเขา

                   ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา

 

ประชากร
13 มีนาคม 2563

0


ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

รายการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2559

พ.ศ.2558

หน่วยนับ

ประชากรชาย

882

902

912

909

912

(คน)

ประชากรหญิง

839

853

870

873

971

(คน)

รวมประชากร

1,721

1,755

1,782

1,782

1,788

(คน)

บ้าน

740

736

730

725

723

(หลังคาเรือน)


 

หมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

ปี  ๒๕๖๒

ปี  ๒๕๖๑

ปี  ๒๕๖๐

ปี  ๒๕๕๙

ปี  ๒๕๕๘

ชุมชนในบ้าน

ชุมชนบ้านกลาง

ชุมชนตลาด

ชุมชนตลาดล่าง

175

263

146

156

170

262

146

155

168

260

145

155

144

258

167

153

167

257

144

153

รวม

740

736

728

725

723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่บ้าน

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ชุมชนในบ้าน

ชุมชนบ้านกลาง

ชุมชนตลาด

ชุมชนตลาดล่าง

241

285

191

165

218

260

200

161

459

545

391

326

รวม

882

839

1,721


ข้อมูล : ที่มาสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเคียนซา (ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

          สังกัด

สพฐ.

เทศบาล

ตำบลเคียนซา

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา

           - จำนวนครู คศ.1

           - จำนวนผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

           - จำนวนนักเรียน

2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล

    2.1  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม

           ระดับประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนนักเรียน

 

 

 

 

 

 

1 แห่ง

 

 

30

670

 

 

1 แห่ง

10  คน

1  คน

236  คน

 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
24 เมษายน 2560

0


ที่

ชื่อของภูมิปัญญา/ประเภท

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

การรำมโนราห์

(ด้านดนตรี  นาฏศิลป์)

 

นางเกศนีย์ อุ่นคงทอง

155/2 หมู่ 1 ต.เคียนซา

 

2

ขนมไทย (ข้าวเหนียวมะม่วง)

(ด้านอาหาร)

นางจารุวรรณ วัฒนาผาสุขกุล

186 หมู่ 1 ต.เคียนซา

 

3

ขนมไทย (ข้าวต้มมัด)

(ด้านอาหาร)

นางดรุณี อิสสระทะ

24 หมู่ 1 ต.เคียนซา

 

4

ปลาแดดเดียว

(ด้านอาหาร)

นางอัจฉรี ฉอำ

101 หมู่ 1 ต.เคียนซา

 

5

ชาจันทน์กะพ้อ

(ด้านสมุนไพร)

นายชำนาญ พิมลอย

54/2 ม.1 ต.เคียนซา

 

6

พิธีกรทางศาสนา

(ด้านศาสนา วัฒนธรรม)

นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง

5 หมู่ 1 ต.เคียนซา

 

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลเคียนซา
30 พฤศจิกายน 544

0


ที่ตั้งและขนาด 
          เทศบาลตำบลเคียนซา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ต.เคียนซา  อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี  มีพื้นที่ 2.04 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 1,625 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ต.เคียนซา  โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 42 กิโลเมตร  เทศบาลตำบลเคียนซา  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง  เมื่อวันที่   25  พฤษภาคม  2542 

           สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา

           ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           - โทรศัพท์ 077-387361

           - โทรสาร 077-387186

                  แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองเทศบาลตำบลเคียนซา