วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
30 พฤศจิกายน 542

0


"บริการดี   มีคุณธรรม  นำความเจริญ

รู้รักสามัคคี   ประชาชนคือนายของเรา"
พันธกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเมืองสะอาดสวยงาม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน รักษาสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลภาวะ
3. ส่งเสริมดูแลฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะให้รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น
4. ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการกีฬา และนันทนาการ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
5. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทุก ๆ ด้าน
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความโปร่งใส จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย