ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลเคียนซา
30 พฤศจิกายน 542

0


ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

•          ถนน  ท่อระบายน้ำ  ได้มาตรฐาน  สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

•          แก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันน้ำท่วมได้

•          การไฟฟ้า  ประปา  ในชุมชนต้องมีพร้อมอำนวยความสะดวก

•          การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลสามารถเชื่อมโยงต่อการสัญจรไปมาได้สะดวก  รวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม

•          ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

•          ประชาชนมีสุขภาพและจิตใจดี  มีความสามัคคี  มีความเอื้ออาทร  มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

•          ประชาชนมีความอบอุ่น  ครอบครัวไม่แตกแยกและไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

•          ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึง  เป็นคนมีคุณภาพ

•          ประชาชนต่างรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

•          ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมจากรัฐในทุกรูปแบบและเสมอภาคกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ

•          มีโครงสร้างระบบการคมนาคมสะดวกกับความต้องการ

•          ประชาชนมีอาชีพเป็นหลักฐาน  มั่นคงอย่างครบถ้วน  มีการสร้างงานและส่งเสริมอาชีพชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้มีระบบการผลิตที่สมบูรณ์  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชนให้อำนวยความสะดวกด้วยดี

•          มีการกระจายสร้างงานทั้งในฤดูและนอกฤดู

•          ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ยุทธศาสตร์กิจที่ 4  ด้านสิ่งแวดล้อม

•          อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และใช้ประโยชน์

•          มาตรฐานในการักษา  ป้องกันปราบปรามตลอดจนฟื้นฟูทรัพยากรอยู่เสมอ

•          ชุมชนมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามตลอดไปและเป็นชุมชนที่น่าอยู่ยั่งยืน

•          ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีผลจากสภาพแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

•          ประชาชนมีความรู้  ความตื่นตัว  และให้ความสำคัญในด้านการเมืองทุกระดับอยู่เสมอ  และพร้อมที่จะตรวจสอบได้  มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อสามารถประสานประโยชน์ในระดับต่างๆได้

•          ประชาชนรู้จักสร้างจิตสำนึกในการรักระเบียบวินัยและเป็นประชาธิปไตย

•          ประชาชนทุกคนต้องได้รับสิทธิ  เสรีภาพ  ตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเท่าเทียมกัน

•          ประชาชนมีจิตสำนึกรักท้องถิ่น ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน

•          อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ครบถ้วนทันสมัยสามารถเอื้อประโยชน์ในการทำงานของบุคลากรใน หน่วยงานได้สะดวก  รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต่อการพัฒนา

•          นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ  พัฒนารายได้  เศรษฐกิจชุมชน

•          นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา  กีฬา  และสาธารณสุข

•          นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด

•          นโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์  จัดเมืองน่าอยู่  จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

•          นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลสำคัญต่างๆ

•          นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมืองการปกครอง

•          นโยบายเกี่ยวกับการบริหาร  งานมวลชนสัมพันธ์  การมีส่วนร่วม  ชุมชนเข้มแข็ง

•          นโยบายด้านความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน