ทำความรู้จักกับนายกเทศมนตรี
รู้จักนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา
20 พฤษภาคม 2564

0


นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

 

เกิดวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2523 อายุ  41 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี           สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2552 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                            

ปริญญาโท          สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัย สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ประสบการณ์ด้านการเมือง

                            -       รองประธานสภาเทศบาลตำบลเคียนซา  ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2564

ช่องทางในการติดต่อนายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

                            -       สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา โทร 077-387361 ต่อ 101

                            -       สายด่วน ทต.เคียนซา /กระดานสนทนา www.kiansacity.go.th

                            -       Facebook เทศบาลตำบลเคียนซา

                            -       ตู้รับเรื่องร้องเรียน

                            -       เขียนคำร้องที่สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา

                            -       โทรศัพท์มือถือ นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา 091-935-9899