ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2522 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th
24 กรกฎาคม 2567

50


ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2522 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th