ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโฉลกหลำ - หาดขอม หมู่ที่ ๗ บ้านโฉลกหลำ (ชุมชนที่ ๔) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-05-15

เทศบาลตำบลเคียนซา

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-17

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสระมโนราห์-หาดยวน-หาดเทียน-หาดยาว-ธารประพาส หมู่ที่ 2,4,5,6

2024-05-20

เทศบาลตำบลช้างขวา

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะพานกฐิน)

2024-03-27

เทศบาลตำบลคลองปราบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถ้ำขรม-คลองวังช้าง (ตอน2) หมู่ที่1 บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ เชื่อมต่อ เทศบาลนาสาร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-20

เทศบาลตำบลควนศรี

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-16

เทศบาลตำบลพรุพี

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงตามระยะทางการใช้งาน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 9376 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-16

เทศบาลตำบลบ้านนา

ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-15

เทศบาลตำบลบางสวรรค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหน้าโรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-20

เทศบาลตำบลกรูด

ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-20

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไสขุนอินทร์-ดอนกลาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-20

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ซื้อยางชะลอความเร็วสีเหลือง,สีดำ (ชนิดไม่มีลูกแก้วสะท้อนแสง) พร้อมหัวปิดยางชะลอความเร็วสีเหลือง,สีดำ, และป้ายเตือนระวังเนินลูกระนาดข้างหน้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-14

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ซื้อวัสดุกีฬา (ตาข่ายประตูฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-20

เทศบาลตำบลเวียงสระ

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-20

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ซื้อยางชะลอความเร็วสีเหลือง,สีดำ (ชนิดไม่มีลูกแก้วสะท้อนแสง) พร้อมหัวปิดยางชะลอความเร็วสีเหลือง,สีดำ, และป้ายเตือนระวังเนินลูกระนาดข้างหน้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-14

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ซื้อโครงการจัดซื้อเรือปั่นไฟเบอร์กลาส ขับเคลื่อนด้วยแรงคน จำนวน ๑๒ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-16

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

ซื้อจัดจ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-10

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

จ้างทำพวงมาลา่และพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-04

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-18

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์

จ้างจัดทำและติดตั้งสติ๊กเกอร์ซีทรู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-06