รายงานอื่นๆ
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2563
13 พฤษภาคม 2564

308


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
30 มิถุนายน 2563

304


ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

เอกสารแนบ
สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ
30 มิถุนายน 2563

321


สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต ทต.เคียนซา
22 ตุลาคม 2562

301


ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต ทต.เคียนซา

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต ทต.เคียนซา
4 ตุลาคม 2562

320


ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต ทต.เคียนซา

เอกสารแนบ
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
19 กันยายน 2562

322


แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
รายงานการจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
13 มิถุนายน 2562

456


รายงานการจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปี 2562
21 มีนาคม 2562

620


รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปี 2562

รายงานการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
31 ตุลาคม 2561

448


รายงานการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ
18 มิถุนายน 2561

826


รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

เอกสารแนบ
รายงานการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560
17 พฤษภาคม 2561

583


รายงานการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559
20 ตุลาคม 2559

2138


สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

ของเทศบาลตำบลเคียนซา

ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

เอกสารแนบ
รายงานการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559
5 สิงหาคม 2559

639


รายงานการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559

เอกสารแนบ