ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-11

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

จ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติม และปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ไทรโสภา (ศพด.บ้านราษฏร์พัฒนา) หมู่ที่ 6 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-11

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

จ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาสายซอยแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-17

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขากลอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-18

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการมหกรรมสุขภาพ ชาวตะปาน ท้าสุข รวมพลพรรค รักษ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหูนบ หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-18

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หอถังแชมเปญ (หน่วยยูงทองหมู่ที่ ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-18

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

จ้างเหมาบริการเต็นท์ (พร้อมติดตั้งรื้อถอน) เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0587 สุราษฎร์ธานี (ปะยางนอกล้อรถ และเปลี่ยนหัวอัดจารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-18

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

จ้างเช่าเต็นท์ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และกราบไหว้พ่อท่านด้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-17

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยสมานมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-11

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-11

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-04-17

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน หมู่ที่ 3

2024-04-18

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

จ้างเหมาจัดสถานที่งานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอยบรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-17